Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Du Mai International bvba (hierna genoemd Life Projects Shop) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BE 0864.101.041 , met zetel te Drapstraat 13a - 9220 Hamme - België en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van shop.lifeprojects.be hierna genoemd "de Gebruiker".

De hieronder beschreven algemene voorwaarden (hierna ”algemene voorwaarden”)regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de site Life Projects Shop (hierna”gebruiker”of”u”), en de verkoper Life Projects Shop.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Life Projects Shop kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van shop.lifeprojects.be. Wij gaan er vanuit dat u, bij validatie van uw bestelling, de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.Bestellen

Life Projects Shop is een online winkel in media: zoals audio, video en andere zaken ter ondersteining van de workshops die door Life Projects gegeven worden, welke via shop.lifeprojects.be kan bezocht worden. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product.

Voor het plaatsen van uw bestelling krijgt u, via de winkelwagen, een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief de verzendkosten.

Bij ontvangst van de bestelling, sturen wij u per direct een samenvatting per email als bevestiging

Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website shop.lifeprojects.be, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Life Projects Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3. Een bestelling opvolgen

We houden u per mail op de hoogte van zodra de status van uw order wijzigt. Elke wijziging in de status van uw order wordt u kenbaar gemaakt zoals bv. het tijdstip waarop het artikel naar u wordt verzonden.

4. Betalen

Het betalen willen wij gemakkelijk, betrouwbaar en veilig aanbieden.Daarvoor hebben wij verschillende betaalsystemen geselecteerd waar u zowel direct online maar ook offline kunt betalen.

Voor de klanten die niet direct online willen betalen bieden wij de mogelijkheid van vooruitbetaling. Dwz. dat u kunt betalen via een overschrijvingsformulier van uw bank of via telebankieren van uw bank. Let wel, de bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van uw betaling. Voor klanten die wel online willen betalen bieden wij bancontact/mister cash,IDEAL , paypal,Maestro, Mastercard en Visa als betaalsystemen aan. Klanten die in het bezit zijn van een Mastercard of Visa kaart kunnen met hun creditkaart online betalen bij Life Projects Shop.Multisafepay(Https://multisafepay.com)verwerkt alle betalingen volgens de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en betrouwbaarheid. Betalingstermijn: In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door Life Projects Shop te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Persoonlijke kortingscodes kunnen enkel door de persoon op wiens naam de code staat gebruikt worden. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal Life Projects Shop de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop. Voor betaling via factuur, moet de betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel gebeurt zijn. Indien er nog een factuur niet betaald is, heeft Life Projects Shop het recht om u de mogelijkheid om te betalen via factuur te weigeren.

5. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. Die eventuele kosten worden berekend tijdens het bestelproces.

Wij houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Life Projects Shop kan niet verantwoordelijk gesteld worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, vanwege typ-of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.

6. Leveren

Life Projects Shop streeft ernaar om alle bestellingen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling te leveren. Hiertoe zijn wij niet verplicht. Leveringsdatum is die dag wanneer de klant het product in ontvangst neemt.

Bij vertraging langer dan 10 werkdagen, veroorzaakt door (tijdelijk) niet in voorraad, hetzij om andere redenen wordt de klant via email verwittigd. De klant heeft in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Life Projects Shop is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of beschadiging te wijten aan het transportbedrijf. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

Douane en invoerrechten:

Bij bestellingen buiten de EU kan het nodig zijn invoerrechten te betalen. Controleer of bij uw bestelling extra invoerrechten wordt aangerekend, belastingen of andere douane gerelateerde kosten zijn voor rekening van de klant. Invoerrechten, belastingen of andere douanekosten zullen worden verzameld het transportbedrijf bij de levering.

Leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de douane in uw land.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat pas over op grond van de overeenkomst met Life Projects Shop, nadat alle verschuldigde bedrag(en) aan Life Projects Shop zijn overgemaakt. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op de klant ten tijde van levering.

8. Annuleren van bestelling

Als u een besteling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze kosteloos annuleren binnen de 24u na de validatie.U annuleert door een email te sturen met vermelding”annulatie bestelling xxx”, waarbij xxx het bestelnummer is die u via het bevestigingsemail ontving. U kunt ook het herroepingsformulie gebruiken.

9. Retourneren

Life Projects Shop doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u niet tevreden bent met de bestelling, dan kunt u de bestelde(of deel van) artikelen retourneren/ruilen. Hiervoor hebben wij een retourformulier.

U kunt artikelen retourneren door, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling, een email te sturen via het contactformulier. De retournering wordt door Life Projects Shop via email bevestigd.

Retourbeleid;
Al onze artikelen* kunnen worden geruild en/of retour genomen mits u Life Projects Shop uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail via het contactformulier hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via het contactformulier. Binnen 1 werkdag zullen wij deze bevestigen met retourinstructies.

Kosten voor retourzending zijn voor klant.

Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens stuurt u het item op eigen kosten terug met als bijlage het retourformulier. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald dmv overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer. Betalingen per creditcard worden teruggestort op uw gewone rekeningnummer.

Retourtermijn retourzending
Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen (ma t/m vrij muv zon-en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Life Projects Shop. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden worden door ons niet retour genomen. Schoeisel kan uiteraard binnenshuis gepast worden, maar kan niet meer retour worden genomen nadat het buitenshuis gedragen is. Houdt er rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Life Projects Shop behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Life Projects Shop zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten**. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

* m.u.v. boeken, ondergoed (slips), oorbellen, make-up en beenmode i.v.m. hygiëne
** Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd

10. Overmacht

In geval van overmacht(ieder geval die niet te wijten is aan Life Projects Shop), heeft Life Projects Shop het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de verbintenis op te schorten mits schriftelijk mededelen.

11. Aansprakelijkheid


Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail via het contactformulier vermeld svp uw bestelnummer.

Herroepen

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Life Projects Shop crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Life Projects Shop. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.

Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst retourzending door Life Projects Shop plaats.

Alle aansprakelijkheid omtrent de artikelen val t onder verantwoordelijkheid van de fabrikant.

De klant dient onmiddellijk na ontvangst van de bestelling de goederen op gebreken te controleren en die onmiddellijk schriftelijk te melden aan Life Projects Shop

De inhoud van shop.lifeprojects.be wordt met zorgvuldigheid samengesteld, Life Projects Shop kan weliswaar niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist of onvolledige is. Life Projects Shop kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Life Projects Shop heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Life Projects Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

Life Projects Shop waarborgt dat de elementen, diensten en functies die ter beschikking van de gebruiker gesteld worden, indien ze gebruikt worden conform de gegeven aanwijzingen, conform zijn aan de algemene voorwaarden en dat de software en alle elementen die door Life Projects Shop verzonden zijn door een internetserver en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)

12. Klachten

Life Projects Shop is verbindt zich ertoe om binnen de 30 dagen uw klacht te hebben behandeld.De klant kan deze schriftelijk op sturen naar Life Projects Shop, Drapstraat 13a - 9220 Hamme - België. Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen via het contactformulier vermeld svp het bestelnummer.


Service staat hoog in ons vaandel, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan svp altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Kwaliteit van artikelen:
Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt een mail sturen via het contactformulier.

13. Geschillencommissie

Alle gerechtelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd bij de bevoegde rechter in Dendermonde, België.

14. Privacy policy

Life Projects Shop heeft als enige toegang tot de door u verstrekte informatie en zal de informatie enkel gebruiken in door Life Projects Shop gerelateerde activiteiten. Onder geen enkel beding worden uw persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven, dit conform de Europese teksten en Belgische wetten(de wet van 8 december 1992).